Gegevens:bescherming van hyfen: uitleg van hyfen


Privacybeleid / Gegevensopslag
Algemene opmerking en verplichte informatie

Aanwijzing van de verantwoordelijke instantie
De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op deze website is

L ö w e S p i t z e n t e c h n o l o g i e GmbH
De heer Anatol Asmus
Waldstraße 80-82
32052 Herford

De verantwoordelijke voor de verwerking beslist alleen of samen met anderen over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (bijv. namen, contactgegevens, enz.).

 

Herroeping van uw toestemming voor gegevensverwerking
Sommige gegevensverwerkingen zijn alleen mogelijk met uw uitdrukkelijke toestemming. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende om uw toestemming in te trekken. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot aan de herroeping is uitgevoerd, blijft onaangetast door de herroeping.


Recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit
Als betrokkene hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit in het geval van een inbreuk op de wetgeving inzake gegevensbescherming. De bevoegde toezichthoudende autoriteit voor gegevensbeschermingskwesties is de functionaris voor gegevensbescherming van de deelstaat waarin de maatschappelijke zetel van ons bedrijf is gevestigd. Op de volgende link vindt u een lijst met functionarissen voor gegevensbescherming en hun contactgegevens: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html


Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U hebt het recht om gegevens die wij automatisch verwerken op basis van uw toestemming of om te voldoen aan een contract, te laten overdragen aan u of aan derden. De gegevens zullen worden verstrekt in een machinaal leesbaar formaat. Als u verzoekt om rechtstreekse overdracht van de gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke, zal dit alleen plaatsvinden als dit technisch haalbaar is.


Recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering
U hebt het recht op gratis informatie over uw opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst van de gegevens, de ontvangers en het doel van de gegevensverwerking en, indien nodig, het recht op correctie, blokkering of verwijdering van deze gegevens op elk gewenst moment binnen het kader van de toepasselijke wettelijke bepalingen. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via de contactmogelijkheden die in de wettelijke kennisgeving staan vermeld als u nog vragen hebt over het onderwerp persoonsgegevens.

 

SSL- of TLS-codering
Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke inhoud die u naar ons als websitebeheerder verzendt, maakt onze website gebruik van SSL- of TLS-codering. Dit betekent dat gegevens die u via deze website verstuurt niet door derden kunnen worden gelezen. U herkent een versleutelde verbinding aan de adresregel "https://" van uw browser en het slotsymbool in de browserregel.

 

Gegevensoverdracht bij het afsluiten van een contract voor de aankoop en verzending van goederen
Persoonsgegevens worden alleen aan derden doorgegeven als dit noodzakelijk is voor het nakomen van het contract. Derden kunnen bijvoorbeeld betalingsdienstaanbieders of logistieke bedrijven zijn. Er vindt geen verdere overdracht van gegevens plaats of alleen als u hier uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

De grondslag voor gegevensverwerking is art. 6 lid 1 lit. b GDPR, die de verwerking van gegevens voor de uitvoering van een contract of precontractuele maatregelen toestaat.

 

Registratie op deze website
U kunt zich registreren op onze website om bepaalde functies te gebruiken. De doorgegeven gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het gebruik van de betreffende aanbieding of dienst. Verplichte informatie die tijdens de registratie wordt gevraagd, moet volledig worden verstrekt. Anders wordt de registratie geweigerd.


Wij slaan niet de volledige tekst van het contract op. Voordat de bestelling via ons online winkelmandje wordt verzonden, kunnen de contractgegevens worden afgedrukt met behulp van de afdrukfunctie van de browser of elektronisch worden opgeslagen. Nadat we de bestelling hebben ontvangen, worden de bestelgegevens, de wettelijk vereiste informatie voor overeenkomsten voor verkoop op afstand en de algemene voorwaarden nogmaals per e-mail naar u verzonden.

In het geval van belangrijke wijzigingen, bijvoorbeeld om technische redenen, informeren wij u per e-mail. De e-mail wordt naar het tijdens de registratie opgegeven adres gestuurd.

De verwerking van de tijdens de registratie ingevoerde gegevens is gebaseerd op jouw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende voor de annulering. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de annulering.

We bewaren de gegevens die tijdens de registratie worden verzameld voor de periode dat u op onze website bent geregistreerd. Uw gegevens worden verwijderd als u uw registratie annuleert. Wettelijke bewaartermijnen blijven onaangetast.

Contactformulier
Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, waaronder uw contactgegevens, worden opgeslagen om uw vraag te verwerken of om beschikbaar te zijn voor vervolgvragen. Deze gegevens worden niet doorgegeven zonder uw toestemming.

De gegevens die u invult op het contactformulier worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Een informele kennisgeving per e-mail is voldoende voor de annulering. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die is uitgevoerd tot de herroeping blijft onaangetast door de herroeping.

Gegevens die via het contactformulier worden verzonden, blijven bij ons totdat u ons vraagt deze te verwijderen, uw toestemming voor opslag intrekt of er geen noodzaak meer is om de gegevens op te slaan. Dwingende wettelijke bepalingen - in het bijzonder bewaartermijnen - blijven onaangetast.

 

Gegevens nieuwsbrief
Wij hebben een e-mailadres van u nodig om u onze nieuwsbrief te kunnen toesturen. Het opgegeven e-mailadres moet worden gecontroleerd en u moet toestemming geven voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Aanvullende gegevens worden niet verzameld of zijn vrijwillig. De gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de nieuwsbrief.

De gegevens die u verstrekt bij het aanmelden voor de nieuwsbrief worden uitsluitend verwerkt op basis van uw toestemming (Art. 6 para. 1 lit. a GDPR). U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Om uw toestemming in te trekken, stuurt u ons gewoon een informele e-mail of meldt u zich af via de link "Afmelden" in de nieuwsbrief. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking die al heeft plaatsgevonden, blijft onaangetast door de annulering.

Gegevens die zijn ingevoerd om het abonnement in te stellen, worden verwijderd in geval van annulering. Als deze gegevens voor andere doeleinden en elders aan ons zijn doorgegeven, blijven ze bij ons.

 

Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die door uw webbrowser worden opgeslagen op uw eindapparaat. Cookies helpen ons om onze website gebruiksvriendelijker, effectiever en veiliger te maken.

Sommige cookies zijn "sessiecookies". Dergelijke cookies worden automatisch verwijderd aan het einde van uw browsersessie. Andere cookies blijven echter op uw apparaat totdat u ze zelf verwijdert. Dergelijke cookies helpen ons om u te herkennen wanneer u terugkeert naar onze website.

Met een moderne webbrowser kunt u het plaatsen van cookies controleren, beperken of voorkomen. Veel webbrowsers kunnen zo worden geconfigureerd dat cookies automatisch worden verwijderd wanneer het programma wordt afgesloten. Het deactiveren van cookies kan leiden tot een beperkte functionaliteit van onze website.

Het plaatsen van cookies, die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van elektronische communicatieprocessen of het aanbieden van bepaalde door u gewenste functies (bijv. winkelmandje), vindt plaats op basis van art. 6 lid 1 letter f GDPR. Als exploitant van deze website hebben wij een legitiem belang bij het opslaan van cookies voor de technisch foutloze en soepele levering van onze diensten. Als er andere cookies worden geplaatst (bijvoorbeeld voor analysefuncties), worden deze afzonderlijk behandeld in dit privacybeleid.

Google Analytics

Op basis van onze legitieme belangen (d.w.z. belang bij de analyse, optimalisatie en economische werking van ons online aanbod in de zin van art. 6 lid 1 lit. f. GDPR) gebruiken we Google Analytics, een webanalysedienst van Google. GDPR) Google Analytics, een webanalysedienst van Google LLC ("Google"). Google maakt gebruik van cookies. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van het onlineaanbod door de gebruiker wordt doorgaans doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen.Het door de browser van de gebruiker verzonden IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Gebruikers kunnen het opslaan van cookies voorkomen door hun browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Gebruikers kunnen ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens over hun gebruik van het onlineaanbod verzamelt en deze gegevens door Google verwerkt, door de browserplug-in te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: http://tools. google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Meer informatie over het gegevensgebruik door Google, instellingen en bezwaarmogelijkheden vindt u in de gegevensbeschermingsverklaring van Google (https://policies.google.com/technologies/ads) en in de instellingen voor de weergave van advertenties door Google (https:/ /adssettings.google.com/authenticated).

Google is gecertificeerd onder de Privacy Shield-overeenkomst en biedt daarmee een garantie voor naleving van de Europese wetgeving inzake gegevensbescherming (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Google zal deze informatie namens ons gebruiken om het gebruik van ons onlineaanbod door gebruikers te analyseren, om rapporten over de activiteiten binnen dit onlineaanbod samen te stellen en om ons verdere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van dit onlineaanbod en het gebruik van internet. Uit de verwerkte gegevens kunnen gepseudonimiseerde gebruikersprofielen worden aangemaakt.

Wij gebruiken Google Analytics alleen met geactiveerde IP-anonimisering. Dit betekent dat het IP-adres van gebruikers door Google wordt ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte hebben ondertekend. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar ingekort.

De persoonlijke gegevens van gebruikers worden na 14 maanden verwijderd of geanonimiseerd.

Informatie over uw recht om bezwaar te maken volgens art. 21 AVG
1. Om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, heeft u te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op u betrekking hebben op basis van Art belangen) om bezwaar in te dienen. [Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepaling in de zin van art. 4 nr. 4 AVG, die Löwe S p i t z e n t e c h n o l o g i e GmbH gebruikt voor kredietwaardigheidsbeoordeling of voor reclamedoeleinden.] Als u bezwaar maakt, kan Löw e S p i t z e n t e ch n o l o g i e GmbH uw persoonlijke gegevens
Verwerk niet langer gegevens tenzij Löwe Spit z en t echn olog i e GmbH dwingende legitieme redenen voor de verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient om juridische claims te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen.

2. In individuele gevallen verwerkt Löwe S p i t z en t echn o l o g i e GmbH uw persoonlijke gegevens om directe reclame uit te voeren. U heeft het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van gegevens over u met het oog op dergelijke reclame [dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame].

Als u bezwaar maakt tegen de verwerking voor directe reclamedoeleinden, zal Löwe S p i t z en t ch n o log i e GmbH uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.
Het bezwaar kan informeel worden ingediend en moet, indien mogelijk, worden gericht aan: Löw e S p i t z en t e c h n o l o g i e GmbH, Anatol Asmus, Waldstraße 80-82, 3205 Herford, info@loewe-europe.de.