Voorwaarden


Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Löwe Spitzentechnologie GmbH


§ 1 Algemene overeenkomsten

Alle leveringen, verkopen en aanbiedingen van Löwe Spitzentechnologie GmbH (hierna: "wij", "ons" of "LÖWE") vinden uitsluitend plaats op basis van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden ("AV"). Onze AV zijn ook van toepassing op alle toekomstige zakelijke relaties met de klant, zelfs als deze niet opnieuw uitdrukkelijk zijn overeengekomen.

Wij wijzen hierbij alle algemene voorwaarden van de klant af die in strijd zijn met onze AV of deze aanvullen. Onze AV zijn ook van toepassing als wij de levering zonder voorbehoud uitvoeren in de wetenschap dat de algemene voorwaarden van de klant in strijd zijn met of afwijken van onze AV.

De aanbiedingen en diensten van LÖWE zijn uitsluitend gericht op ondernemers in de zin van artikel 14 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB), publiekrechtelijke rechtspersonen en publiekrechtelijke speciale fondsen, maar niet op consumenten. De AV gelden uitsluitend voor de genoemde doelgroep. Onze goederen en producten zijn niet bedoeld voor directe of indirecte doorverkoop aan een consument.

Afspraken of aanvullingen die afwijken van deze AV gelden alleen in het geval van een individuele afspraak, die moet worden aangetoond door de contractant die zich beroept op de afwijkende afspraak. Afspraken die voor of bij het sluiten van het contract worden gemaakt, moeten schriftelijk worden vastgelegd om geldig te zijn.

 

§ 2 Aanbod, totstandkoming van het contract, annuleringskosten en retourzendingen

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend; alleen de bestelling van de klant geldt als bindend contractueel aanbod, dat wij binnen 14 werkdagen kunnen accepteren. Alle bestellingen vereisen onze schriftelijke aanvaarding, die ook per fax of e-mail kan gebeuren, of impliciete aanvaarding door levering van de goederen. Als we van dit principe van niet-bindende aanbiedingen willen afwijken, zullen we onze aanbieding uitdrukkelijk als bindend aanduiden.
Telefonische informatie en adviezen van LÖWE medewerkers zijn alleen bindend als deze schriftelijk of in tekstvorm worden bevestigd.

Indien de klant de bestelling annuleert of de goederen na het sluiten van de overeenkomst terugstuurt zonder dat is voldaan aan de vereisten van een wettelijk of contractueel vastgelegd herroepingsrecht of een ander herroepingsrecht, hebben wij het recht om 30% van de totale netto bestelwaarde (exclusief verzendkosten) van de betreffende goederen als forfaitaire schadevergoeding te eisen of de terugzending van de goederen volledig te weigeren.

Hetzelfde geldt als de klant, zonder dat aan de vereisten van een wettelijk of contractueel vastgelegd herroepingsrecht of een ander herroepingsrecht is voldaan, het voorschot niet binnen 14 dagen na ontvangst van een betalingsverzoek betaalt en wij vervolgens de bestelling annuleren.

De klant heeft het recht om ons te bewijzen dat wij helemaal geen schade of slechts een aanzienlijk lagere schade hebben geleden als gevolg van de annulering of teruggave. Eventuele aanspraken op compensatie van ons voor hogere schade blijven onaangetast. Het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding wordt hiermee verrekend.

In het geval van een retourzending als gebaar van goede wil, is de klant verplicht de te verzenden goederen veilig te verpakken tegen transportschade en eventuele eerdere schade te documenteren. De klant is verantwoordelijk voor het retourneren van de goederen in perfecte staat. De overdracht van het risico van de klant naar ons vindt plaats bij ontvangst van de geretourneerde goederen in ons magazijn. De klant draagt de kosten van de retourzending. § Paragraaf 2 nr. 2 is onverkort van toepassing.

 

§ 3 Prijzen, betaling en verrekeningsbeperkingen

Alle prijzen zijn nettoprijzen exclusief belasting over de toegevoegde waarde, die de koper moet betalen tegen het respectieve wettelijke tarief. De aftrek van een korting vereist een uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst.

Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, gelden onze prijzen af fabriek (EXW/ex works volgens Incoterms 2020) vanaf ons magazijn dat in de orderbevestiging wordt vermeld.

Als verzending van de goederen binnen Duitsland wordt overeengekomen, gelden de prijzen in afwijking van § 3 lid 2 "CPT / plus de verzendkosten beschikbaar op onze website" in overeenstemming met Incoterms 2020. LÖWE zal de vervoersovereenkomst afsluiten tot aan de stoeprand van de door de klant genoemde bestemming in Duitsland. De kosten voor het lossen op de genoemde plaats van bestemming zijn voor rekening van de klant. Voor verzending naar eilanden (zonder wegverbinding) berekenen we een eilandtoeslag.

Verzendkosten voor leveringen naar andere landen dan Duitsland worden getoond tijdens het bestelproces of worden apart overeengekomen. We berekenen een eilandtoeslag voor verzending naar niet-Duitse eilanden (zonder wegverbinding).

De aankoopprijs en de vergoedingen voor aanvullende diensten moeten onmiddellijk worden betaald bij het afsluiten van het contract, tenzij anders overeengekomen.

Verrekening met vorderingen van LÖWE is alleen toegestaan bij actieve vorderingen die onbetwist of rechtsgeldig vastgesteld zijn. De klant kan alleen een retentierecht uitoefenen voor vorderingen die gebaseerd zijn op dezelfde contractuele relatie.

 

§ 4 Voorbehoud van eigen bevoorrading

Onze leverings- en prestatieplicht is afhankelijk van een juiste en tijdige eigenhandige levering, tenzij wij verantwoordelijk zijn voor de onjuiste of vertraagde eigenhandige levering. Wij moeten bewijzen dat ons geen schuld treft.

 

§ 5 Levertijd

Bij leveringen op een vast tijdstip garanderen wij alleen dat de goederen uiterlijk op het overeengekomen tijdstip onze fabriek verlaten (of klaar zijn om te worden afgehaald) en dat de vervoerder de opdracht krijgt om de door de koper gewenste leverdatum aan te houden. De door ons aangestelde vervoerder zal de goederen over het algemeen binnen één week in Duitsland en binnen twee weken in de EU en Zwitserland bij de klant afleveren.

Een vaste leveringsdatum en -tijd ("vaste datum") wordt niet gegarandeerd. 

 

Termijnen en data worden verlengd met de periode waarin de klant zijn verplichtingen jegens LÖWE niet nakomt, onverminderd de overige wettelijke rechten van LÖWE. Het verweer van niet-nakoming van de overeenkomst blijft voorbehouden.

Indien de klant in gebreke blijft met de acceptatie of opzettelijk andere verplichtingen tot medewerking schendt, zoals het verstrekken van een volledig en juist afleveradres, hebben wij het recht om vergoeding te eisen van de schade die wij hierdoor lijden, inclusief eventuele bijkomende kosten. Verdere aanspraken of rechten zijn voorbehouden.

 

§ 6 Levering, risico-overdracht en lossen

Voor leveringstermijnen EXW/ Ex Works volgens Incoterms 2020:
De levering en de risico-overdracht aan de klant vindt plaats op het moment dat de goederen beschikbaar worden gesteld in het betreffende LÖWE distributiecentrum. De klant draagt alle risico's van verlies of beschadiging van de goederen vanaf het overeengekomen tijdstip van levering.

Voor leveringsconditie "CPT / Leveringen door ons" volgens Incoterms 2020:
De levering van de goederen en de risico-overdracht aan de klant vindt plaats op het moment dat de goederen in het betreffende LÖWE-distributiecentrum aan de vervoerder worden overhandigd. De klant draagt vanaf dit moment alle risico's van verlies of beschadiging van de goederen.

De klant moet de geleverde goederen op de genoemde plaats van bestemming van de vervoerder in ontvangst nemen. Levering vindt meestal plaats per vrachtwagencombinatie. Kleinere artikelen worden verzonden per pakketdienst. Telefonische kennisgeving vindt alleen plaats als de klant dit tijdens het bestelproces aangeeft en dan in de regel niet later dan de dag voor levering door de vervoerder. De klant is verplicht om te zorgen voor geschikt losmateriaal en personeel. In geval van twijfel moet de klant ons bij het plaatsen van de bestelling om de nodige informatie vragen.

Als er vertraging optreedt bij het lossen van het vervoermiddel en wij als gevolg daarvan extra kosten in rekening gebracht krijgen door de vervoerder, worden deze extra kosten vergoed door de klant.

Als de klant in gebreke blijft met de aanvaarding of betaling, gaat het risico van verlies of beschadiging van de goederen op dat moment over op de klant, ongeacht of er om andere redenen al een risico-overgang heeft plaatsgevonden.

 

§ 7 Melding van defecten en transportschade 

Claims voor gebreken door de klant of andere claims door de klant op basis van een materieel gebrek of een gebrek in de titel veronderstellen dat de klant heeft voldaan aan zijn verplichtingen tot inspectie en kennisgeving van gebreken in overeenstemming met § 377 van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB). Anders gelden de goederen als goedgekeurd. Voor de concretisering van § 377 HGB geldt het volgende:

Zichtbare transportschade - inclusief schade aan de verpakking - moet bij ontvangst van de goederen aan de transportpersoon gemeld worden; de vrachtdocumenten mogen niet zonder vermelding van het bestaan van transportschade erkend worden; LÖWE moet onmiddellijk, uiterlijk de volgende werkdag, geïnformeerd worden;

De klant moet herkenbare gebreken, d.w.z. gebreken die (zouden) opvallen tijdens een inspectie in de normale gang van zaken, binnen 2 dagen na levering melden.

Verborgen gebreken, d.w.z. gebreken die niet (kunnen) worden opgemerkt tijdens een inspectie in de normale gang van zaken, moeten binnen 2 dagen na ontdekking worden gemeld, uiterlijk binnen de garantieperiode.

Na installatie/inbedrijfstelling van de goederen door de klant, is de klant alleen gerechtigd om claims te doen gelden die alleen kunnen worden erkend na installatie/inbedrijfstelling. De klacht moet ten minste in tekstvorm worden ingediend en de productaanduiding, het bestelnummer, het serienummer, de aankoopdatum en een nauwkeurige beschrijving en foto's van het defect bevatten. Tijdige verzending van de melding van gebreken is voldoende om de termijn te halen. In geval van een geschil moet de klant de ontvangst van de kennisgeving van het gebrek bewijzen.

 

§ 8 Montage en montagehandleiding

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen in niet-gemonteerde staat aan de klant geleverd. De klant is als enige verantwoordelijk voor de keuze van een geschikte locatie (in het bijzonder voor de controle van de bodemgesteldheid), voor de vakkundige montage en voor de vakkundige bediening van de geleverde goederen, inclusief de naleving van de relevante wettelijke bepalingen en veiligheidsvoorschriften op de locatie en voor de uitvoering van test- en inspectiewerkzaamheden. (Test- en inspectiewerkzaamheden kunnen apart bij LÖWE worden besteld).

Samen met de goederen ontvangt de klant van ons de geldende montagehandleiding, inclusief de bepalingen van DGUV:108-007 (voorheen BGR234) voor opslagvoorzieningen en apparatuur. De klant moet zich houden aan de voorschriften van DGUV:108-007 (voorheen BGR234) en aan de aanwijzingen in de montagehandleiding en op de aan de goederen bevestigde laad- en informatieborden.

De informatie in de installatie-instructies komt overeen met de laatste stand van onze technische tests en ervaring. Dit zijn algemene instructies/richtlijnen die de klant niet ontslaan van zijn eigen verplichting om zijn eigen inspecties uit te voeren. In het onwaarschijnlijke geval dat lokale vereisten verder gaan dan de informatie en vereisten in de installatiehandleiding, hebben deze lokale vereisten voorrang en moeten ze in alle gevallen door de klant worden nageleefd.

Telefonisch door LÖWE medewerkers verstrekte informatie en adviezen met betrekking tot de installatie en het gebruik van de goederen zijn alleen bindend indien deze schriftelijk of in tekstvorm zijn bevestigd.

LÖWE is niet aansprakelijk - met uitzondering van de gevallen van § 8 lid 6 - voor materiële of immateriële schade die voortvloeit uit het niet nakomen van de verplichtingen van de klant volgens § 8 lid 1 - § 8 lid 3.

De klant kan installatiewerkzaamheden door ons installatieteam laten uitvoeren met een afzonderlijk installatiecontract met LÖWE. De vergoeding voor deze installatiediensten wordt geregeld in het afzonderlijk af te sluiten installatiecontract. Annuleringen van dergelijke overeengekomen installatiedata door de klant zijn kosteloos indien deze tot 7 werkdagen voor de installatiedatum worden geannuleerd. Bij een latere annulering - die plaatsvindt zonder dat is voldaan aan de voorwaarden van een wettelijk of contractueel vastgelegd herroepingsrecht of een ander recht op annulering - behouden wij ons het recht voor om de volgende annuleringskosten bij de klant in rekening te brengen:


van de installatieservices waarop de annulering betrekking heeft.

De klant heeft het recht om ons te bewijzen dat we helemaal geen schade of slechts een aanzienlijk lagere schade hebben geleden als gevolg van de annulering. Eventuele aanspraken van ons op vergoeding van hogere schade blijven onverminderd van kracht. Het bedrag van de forfaitaire schadevergoeding wordt hiermee verrekend.

 

§ 9 Garantie

Indien de klant naar behoren heeft voldaan aan zijn verplichting tot kennisgeving van gebreken overeenkomstig § 7 en indien er sprake is van een materieel gebrek of een eigendomsgebrek ("gebrek") in de geleverde goederen, zijn de wettelijke bepalingen van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) van toepassing, tenzij hieronder anders wordt bepaald.

Het beslissende moment voor het bestaan van een materieel defect is het moment van de risico-overdracht aan de klant. Gebreken die pas na de risico-overdracht aan het licht komen, rechtvaardigen alleen garantieclaims als de koper kan bewijzen dat de oorzaak al aanwezig was op het moment van de risico-overdracht.

Normale slijtage en onjuist gebruik van de goederen vormen geen materieel defect.

Alle informatie over de door LÖWE geleverde goederen, in het bijzonder de afbeeldingen, tekeningen, gewichts-, maat- en prestatiegegevens in offertes, montagehandleidingen etc. zijn gemiddelde waarden bij benadering, gebaseerd op onze ervaring en de stand van de techniek. Het zijn geen kwaliteitsgaranties of garanties voor bepaalde eigenschappen of geschiktheid voor een bepaald doel. Tenzij vóór of bij het sluiten van het contract uitdrukkelijk schriftelijk of in tekstvorm afwijkingsgrenzen zijn overeengekomen, zijn in de branche gebruikelijke afwijkingen in elk geval toegestaan. Dit geldt ook voor speciale afmetingen en op maat gemaakte producten.

De beschrijving van goederen als B-goederen is een kwaliteitsovereenkomst. Gebreken of beperkingen die worden genoemd in de artikelomschrijving of die herkenbaar zijn in de afbeeldingen of die typisch voortvloeien uit de eigenschap van B-goederen, vormen geen wezenlijk gebrek.

Als de montage-, bedienings- en onderhoudsinstructies van LÖWE niet worden opgevolgd, veranderingen aan de goederen worden aangebracht, onderdelen worden vervangen die niet overeenkomen met de oorspronkelijke specificaties, bestaat er geen garantie, tenzij de klant bewijst dat het defect niet hieraan te wijten is.

De nakoming achteraf geschiedt naar keuze van LÖWE door het verhelpen van het gebrek of door het leveren van goederen zonder gebreken. De klant geeft ons de mogelijkheid tot minstens twee pogingen tot nakoming achteraf.

Op verzoek dienen de afgekeurde goederen in de originele of gelijkwaardige verpakking ter inspectie aan LÖWE te worden geretourneerd. De klant is verplicht de te verzenden goederen veilig te verpakken tegen transportschade en eventuele eerdere schade te documenteren. De klant is verantwoordelijk voor de correcte terugzending van de goederen. De risico-overgang van de klant naar ons vindt plaats bij ontvangst van de goederen in ons magazijn.

LÖWE heeft het recht om nakoming achteraf volgens de wettelijke bepalingen te weigeren. Nakoming achteraf kan ook geweigerd worden zolang de klant de afgekeurde goederen niet op verzoek van LÖWE aan LÖWE ter controle conform § 9 lid 8 heeft toegezonden.

De klant kan het contract opzeggen of een vermindering van de betaling eisen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, maar op zijn vroegst na het mislukken van een redelijke termijn die de klant heeft gesteld voor latere nakoming, tenzij het stellen van een termijn voor latere nakoming niet nodig is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen. In geval van annulering is de klant aansprakelijk voor elke verslechtering van de goederen buiten normaal gebruik of voor hun vernietiging, evenals voor alle voordelen die zijn verkregen en niet verkregen.

Herstellingen en vervangende leveringen door LÖWE op basis van een melding van gebreken door de klant leiden alleen dan tot een hervatting van de verjaringstermijn als er een uitdrukkelijke verklaring van erkenning wordt gedaan.

De bepalingen van § 10 zijn van toepassing op eventuele schadeclaims en onkostenvergoedingen van de klant.

De verjaringstermijn voor claims voor gebreken is 1 jaar vanaf levering. Dit geldt niet in het geval van opzet of in de gevallen van § 438 Para. 1 No. 2 BGB, waarin de wettelijke termijn geldt.

De beperkingen van de garantierechten volgens § 9 lid 9 (met uitzondering van de beperking volgens § 9 lid 6) zijn niet van toepassing in gevallen waarin LÖWE een gebrek bedrieglijk heeft verzwegen of een garantie voor de kwaliteit van de zaak heeft aangenomen. Voor garantie is een uitdrukkelijke schriftelijke of tekstuele verklaring van LÖWE vereist.

 

§ 10 Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk in de gevallen van § 8 nr. 5.

In alle andere opzichten is onze aansprakelijkheid voor schade, ongeacht de rechtsgrond, in het bijzonder voor onmogelijkheid, vertraging, gebrekkige of onjuiste levering, contractbreuk en ongeoorloofde handeling, voor zover er in elk geval sprake is van schuld, beperkt in overeenstemming met deze paragraaf:

LÖWE is aansprakelijk voor schade conform de wettelijke bepalingen in geval van opzet en grove nalatigheid, het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen, het overnemen van garanties en bedrog.

In gevallen van grove nalatigheid door eenvoudige hulppersonen en niet-leidinggevende medewerkers zonder schending van een wezenlijke contractuele verplichting (= verplichting waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de klant regelmatig vertrouwt en mag vertrouwen) is LÖWE in afwijking van a) beperkt aansprakelijk tot vergoeding van de voor de overeenkomst typische, voorzienbare schade.

In het geval van eenvoudige nalatigheid is LÖWE alleen aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de schending van een wezenlijke contractuele verplichting; in dit geval is de aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van de voor de overeenkomst typische, voorzienbare schade;

Iedere verdere aansprakelijkheid van LÖWE is uitgesloten.

Voor zover de aansprakelijkheid van LÖWE is uitgesloten of beperkt in termen van reden of bedrag, geldt dit ook voor eventuele persoonlijke aansprakelijkheid van werknemers, wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers.

De wettelijke regels over de bewijslast blijven onaangetast.

 

De bovenstaande bepalingen of aansprakelijkheidsbeperkingen van deze paragraaf gelden niet voor aansprakelijkheid op grond van de Wet Productaansprakelijkheid en eventuele van toepassing zijnde niet voor afstand vatbare buitenlandse productaansprakelijkheidsvoorschriften, alsmede wegens letsel aan leven, lichaam of gezondheid.

De klant is verplicht om LÖWE onmiddellijk schriftelijk of in tekstvorm op de hoogte te stellen van schade in de zin van bovenstaande aansprakelijkheidsbepalingen of deze door LÖWE te laten vastleggen, zodat LÖWE zo vroeg mogelijk wordt geïnformeerd en de schade eventueel samen met de klant kan beperken.

 

§ 11 Overmacht

Zelfs bindende leveringstermijnen worden in geval van overmacht, in het bijzonder bij materiaal- of transportschaarste, arbeidsconflicten, oorlog, onrust, epidemieën of pandemieën, officiële of wettelijke maatregelen (bijv. exportbeperkingen) en andere onvoorziene en ernstige gebeurtenissen (ongeacht of deze gebeurtenissen van overmacht ons of onze leveranciers of onderaannemers treffen) naar behoren verlengd met de duur en omvang van de storing plus een redelijke aanlooptijd. Wij zijn verplicht om de klant onmiddellijk op de hoogte te stellen van de gebeurtenis binnen het kader van wat redelijk is.

Als de belemmering langer dan 2 maanden duurt, hebben beide contractpartijen het recht om het contract met betrekking tot het nog niet nagekomen deel te ontbinden. Indien de opschorting van de leveringsplicht voor de klant onredelijk is, heeft de klant ook het recht om zich na het verstrijken van een door de klant te stellen redelijke termijn terug te trekken uit de betreffende overeenkomst. In de wettelijk voorziene gevallen (in het bijzonder §§ 323 lid 2, lid 4 BGB, 326 lid 5 BGB, § 376 HGB) is het stellen van een termijn niet noodzakelijk. Als een gedeeltelijke prestatie is verricht, kan de klant zich alleen terugtrekken uit het gehele contract als hij geen belang heeft bij de gedeeltelijke prestatie.

 

§ 13 Eigendomsvoorbehoud

Wij behouden ons het eigendom van het gekochte artikel voor tot ontvangst van alle betalingen uit de zakelijke relatie met de klant. Indien de klant in strijd met het contract handelt, in het bijzonder bij betalingsverzuim, zijn wij gerechtigd het gekochte artikel terug te nemen. Als wij het gekochte artikel terugnemen, betekent dit dat de overeenkomst wordt ontbonden. Na terugname zijn wij gerechtigd het gekochte artikel te verkopen; de opbrengst van de verkoop wordt verrekend met de verplichtingen van de klant - onder aftrek van redelijke verkoopkosten.

In geval van beslaglegging of andere ingrepen door derden moet de klant ons onmiddellijk schriftelijk op de hoogte stellen, zodat wij een rechtszaak kunnen aanspannen conform § 771 ZPO (Duits Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering). Als de derde partij niet in staat is om ons te vergoeden voor de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van een procedure volgens § 771 ZPO, is de klant aansprakelijk voor het verlies dat wij lijden.

De klant heeft het recht om het verkochte voorwerp in het kader van de normale bedrijfsuitoefening door te verkopen; hij draagt hierbij echter alle vorderingen ter hoogte van het eindfactuurbedrag (inclusief btw) van onze vordering die hem uit de doorverkoop jegens zijn afnemers of derden toekomen, aan ons over, ongeacht of het verkochte voorwerp zonder of na verwerking is doorverkocht. De klant blijft ook na de overdracht gemachtigd om deze vordering te innen. Onze bevoegdheid om de vordering zelf te innen, blijft hierdoor onaangetast. Wij verplichten ons er echter toe om de vordering niet te innen zolang de klant zijn betalingsverplichtingen nakomt, niet in gebreke is met de betaling en er in het bijzonder geen aanvraag tot opening van een gerechtelijk akkoord of insolventieprocedure is ingediend en de betalingen niet zijn opgeschort. Als dit wel het geval is, kunnen we eisen dat de klant ons informeert over de overgedragen vorderingen en hun schuldenaren, alle informatie verstrekt die nodig is voor het innen, de relevante documenten overhandigt en de schuldenaren (derden) informeert over de overdracht.

De verwerking of omvorming van het gekochte goed door de klant gebeurt altijd voor onze rekening. Wordt het gekochte goed verwerkt met andere, niet aan ons toebehorende goederen, dan verwerven wij het mede-eigendom van het nieuwe goed in de verhouding van de waarde van het gekochte goed (eindbedrag van de factuur inclusief btw) tot de andere verwerkte goederen op het tijdstip van de verwerking. Voor het overige geldt voor de door verwerking ontstane zaak hetzelfde als voor de onder eigendomsvoorbehoud geleverde gekochte zaak.

Wordt het gekochte goed onlosmakelijk vermengd met andere, niet aan ons toebehorende goederen, dan verwerven wij het mede-eigendom van het nieuwe goed in de verhouding van de waarde van het gekochte goed (eindbedrag van de factuur inclusief btw) tot de andere vermengde goederen op het tijdstip van de vermenging. Vindt de vermenging zo plaats dat de zaak van de klant als hoofdzaak moet worden beschouwd, dan wordt overeengekomen dat de klant het mede-eigendom pro rata aan ons overdraagt. De klant bewaart het zo ontstane exclusieve eigendom of mede-eigendom voor ons.

Wij verbinden ons ertoe de ons toekomende zekerheden op verzoek van de klant vrij te geven voor zover de realiseerbare waarde van onze zekerheden de te waarborgen vorderingen met meer dan 10% overstijgt; wij zijn verantwoordelijk voor de selectie van de vrij te geven zekerheden.

 

§ 14 Aanvullende bijzondere bepalingen voor overeenkomsten gesloten via de online shop 

Onze aanbiedingen in de online shop zijn een niet-bindende uitnodiging aan de klant om een bestelling bij ons te plaatsen.

Het bestelproces bestaat uit drie stappen. In de derde en laatste stap kan de klant zijn gegevens controleren en eventueel corrigeren. Door op de knop "Kopen" te klikken, doet de klant ons een bindend koopaanbod. Wij behouden ons het recht voor om het te accepteren.

Zodra de bestelling is geplaatst, ontvangt de klant een automatisch gegenereerde e-mail van ons waarin de ontvangst van de bestelling wordt bevestigd. Deze ontvangstbevestiging vormt geen contractafsluiting en bevat daarom geen betalingsverzoek.

Een contract komt pas tot stand wanneer wij het aanbod accepteren, wat kan gebeuren in de vorm van een orderbevestiging die samen met informatie per e-mail naar de verzendafdeling wordt gestuurd naar de klant of een ander contact per brief, fax of e-mail.

Tenzij anders overeengekomen, accepteren we vooruitbetaling, Klarna, contante betaling en EC-kaart bij afhalen voor bestellingen in de online shop; we accepteren levering op rekening na een succesvolle controle in individuele gevallen met een maximale betalingstermijn van 14 dagen na ontvangst van de goederen.

In het geval van een bankoverschrijving worden de goederen pas aan de klant geleverd nadat het bedrag op onze rekening is bijgeschreven.

 

§ 15 Scheidbaarheidclausule, bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

De ongeldigheid van afzonderlijke contractuele bepalingen (inclusief deze AV) heeft geen invloed op de geldigheid van de rest van het contract.

De klant mag vorderingen op ons alleen overdragen aan derden met onze voorafgaande toestemming.

De bevoegde rechtbank - ook internationaal - voor alle geschillen die voortvloeien uit de contractuele relatie is 32052 Herford (Duitsland).

Het Duitse recht is van toepassing met uitsluiting van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

 

Status: november 2023