Garantievoorwaarden

Wij geven garantie op onze producten als dit bij dit artikel vermeld staat. Wij geven binnen de gestelde termijn garantie door de gebreken kosteloos te herstellen. die het gevolg zijn van materiaal- en fabricagefouten binnen de garantietermijn.


Borg:

L ÖW E S p i t z e n t e c h n o l o g i e, Waldstraße 80-82 Herford


Al onze producten zijn van hoge kwaliteit. Het is ons doel om onze producten foutloos te verkopen.


Indien een gegarandeerd onderdeel binnen de overeengekomen garantietermijn onmiddellijk zijn functionaliteit verliest en daardoor reparatie nodig is, heeft de koper recht op het laten repareren van de onder de garantie vallende schade voor zover in deze voorwaarden aangegeven.


De methode voor het verhelpen van het defect wordt door ons bepaald en het is geheel naar eigen goeddunken of we het defect verhelpen door middel van reparatie of vervanging. De door ons erkende gebreken zullen zodanig worden verholpen dat wij, naar eigen goeddunken, de defectvrije onderdelen kosteloos repareren of vervangen door onberispelijke goederen. Vervangen onderdelen worden ons eigendom. Reparaties door de klant of door een bedrijf in opdracht van de klant zijn alleen toegestaan ​​met schriftelijke toestemming van von Bartels GmbH. Als wij garantiediensten uitvoeren, zal dit in geen geval resulteren in een verlenging of hernieuwing van de garantie op het product.


De garantie geldt alleen voor starters die consument zijn. Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtstransactie sluit met een doel dat niet kan worden toegeschreven aan zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.


De garantie gaat in op de dag van aankoop van het product (factuurdatum). Uw wettelijke garantieaanspraken worden niet beperkt of tenietgedaan door de garantie die wij bieden.

Voorwaarden voor garantie zijn dat het betreffende product volledig door een gespecialiseerd bedrijf is geïnstalleerd en volgens de geldende installatievoorschriften is geïnstalleerd, afgesteld en in bedrijf gesteld, en dat het jaarlijkse onderhoud van de gehele installatie door een gespecialiseerd bedrijf is uitgevoerd. . Alle op het moment van installatie geldende richtlijnen moeten in acht worden genomen, in het bijzonder VDI 2035. Alle werkzaamheden moeten worden gedocumenteerd.


Uitgesloten van de garantie zijn onderdelen die onderhevig zijn aan natuurlijke slijtage, zoals anodes, filters, afdichtingen, batterijen, ontstekingsapparaten, elektroden enz. en die in het kader van onderhoudswerkzaamheden moeten worden vervangen. Ook niet gedekt zijn schade veroorzaakt door ondeskundige montage of gebruik, onvoldoende onderhoud of invloeden van buitenaf, zoals onjuiste opslag, vorst, geweld van buitenaf, ongeschikt verwarmings-/servicewater, ongeschikte/ontbrekende brandstof, schade door aanpassingen, schade als gevolg hiervan Normale slijtage en scheuren omvatten ook visuele gebreken, kleine onregelmatigheden in de afmetingen, schade veroorzaakt door omgevingsinvloeden, enz. De garantie vervalt ook als er onderdelen worden geïnstalleerd of gecombineerd die niet door von Bartels zijn goedgekeurd.


De garantie dekt geen kosten voor test-, meet- en afstelwerkzaamheden, tenzij deze ontstaan ​​in verband met schade die onder de garantie valt of voor vergoeding van indirecte schade.


Naast het kosteloos verhelpen van gebreken bestaat er geen verdere aanspraak op de garantie, bijvoorbeeld op schadevergoeding.


Wilt u gebruik maken van de garantie, dan hebben wij voor de verwerking informatie nodig over welke schade of defect is opgetreden, de aankoopfactuur, de installatiefactuur van de vakman aan de installatiebeheerder en het inbedrijfstellingsprotocol van de vakman. Daarnaast hebben wij passend bewijs nodig van het juiste en tijdige onderhoud van het gehele systeem. Stuur ons indien mogelijk foto's van het defect. De garantieclaim moet tijdens de garantieperiode bij ons worden ingediend, binnen 3 maanden nadat u kennis heeft genomen van het defect.


U kunt de schade per post of e-mail aan ons doorgeven. Gebruik alstublieft het volgende adres:

LÖ W E S p i t z e n t e c h n o l o g i e, Waldstraße 80-82 Herford, info@loewe-europe.de


Deze garantievoorwaarden gelden vanaf 1 januari 2016 uitsluitend in Duitsland en vervangen alle eerder gepubliceerde garantievoorwaarden.