Intrekking: koppeltekenrecht


Herroepingsrecht
Het volgende herroepingsrecht geldt uitsluitend voor consumenten, d.w.z. natuurlijke personen die de goederen niet bestellen met het oog op de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Het volgende herroepingsrecht geldt niet in de volgende gevallen: voor de levering van goederen die zijn vervaardigd volgens specificaties van de klant of die duidelijk zijn afgestemd op persoonlijke behoeften of die door hun aard niet geschikt zijn voor retourzending. 
 

Annuleringsvoorwaarden 
Annuleringsrecht U hebt het recht om deze overeenkomst binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te annuleren. De annuleringstermijn is veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u genoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen.
Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons bij L ö w e S p i t z e n t e c h n o l o g i e GmbH vertegenwoordigd door de Managing Director: A n a t o l A s m u s, W a l d s t r a ß e 80 - 82, 32052 Herford, info@loewe-europe.de, +49 (0) 5221 / 1028820 door middel van een duidelijke verklaring (bijvoorbeeld een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te annuleren. U kunt het bijgevoegde voorbeeldformulier voor annulering gebruiken, maar dit is niet verplicht. Om aan de annuleringstermijn te voldoen, is het voldoende dat u uw kennisgeving van de uitoefening van uw annuleringsrecht verzendt voordat de annuleringstermijn is verstreken. Gevolgen van annulering Als u dit contract annuleert, betalen wij u alle betalingen terug die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit uw keuze voor een andere leveringswijze dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing om dit contract te annuleren. Voor deze terugbetaling gebruiken we hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. We kunnen de terugbetaling inhouden totdat we de goederen hebben teruggekregen of totdat u bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, afhankelijk van wat het eerst gebeurt. U moet de goederen onmiddellijk en in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop u ons hebt geïnformeerd over de annulering van deze overeenkomst, terugsturen naar L ö w e S p i t z e n t e c h n o l o g i e GmbH, vertegenwoordigd door de directeur:

A n a t o l A s m u s, W a l d s t r a ß e 80 - 82, 32052 Herford. De termijn is in acht genomen als u de goederen verzendt voordat de termijn van veertien dagen is verstreken. De directe kosten voor het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geschat op maximaal ongeveer EUR 300. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van een andere behandeling dan die welke nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Einde van de annuleringsvoorwaarden

 

Voorbeeldformulier voor annulering

(Als u de overeenkomst wilt annuleren, vult u dit formulier in en stuurt u het naar ons terug). Naar: Löwe Spitzentechnologie , W a l d s t r a ß e 80 - 82, 32052 Herford of per e-mail: info@loewe-europe.de, +49 (0) 5221 / 1028820 Annulering Ik/wij (*) annuleren hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van de volgende goederen (*)/het leveren van de volgende dienst (*): ________________________________________ Besteld op (*)/ontvangen op (*): _________________ Naam van de consument(en): __________________ Adres van de consument(en): ________________ Handtekening van consument(en) (alleen bij kennisgeving op papier) Datum: __________________________________ (*) Doorhalen wat niet van toepassing is.